ag真人在哪里可以玩

ag真人在哪里可以玩

 至唐宋以来名此证为中风者,亦非无因。 西医注射以止血药针,其血立止。

先君偶思李东垣治肺热如火燎,烦躁引饮而昼盛者气分热也,宜一味黄芩汤,以泻肺经气分之火。 然愚临证实验以来,知阳明病既当下,其脉迟者固可下,即其脉不迟而亦不数者,亦可下。

且大使通下后,外感之实热亦消解无余矣。至于温病,乃感时序之温气,或素感外寒伏于膜原,久而化热,乘时发动,其中原无毒菌,不相传染。

且不惟不能愈,更有于初病时服之即陡然变成危险之证者,此非愚之凭空拟议,诚愚初习医时,曾见一媪,年过六旬,因伤心过度,积有劳疾,于仲春得温病。 鸦胆子∶俗名鸭蛋子,即苦参所结之子。

至少阴病之热者,非必自传经而来,多由伏气化热入少阴也。然在寒温,其脉有滑象,原主阳明之热已实,且足征病者气血素充,治亦易愈。

愚俾用生怀山药细末熬粥,调以白糖令适口,送服生鸡内金细末二三分,或西药百布圣二瓦,当点心服之,年余未间断。至于久痢,其肠中或有腐烂,若用三七、鸦胆子,化其腐烂,而其痢仍不止者,当将罂粟壳数钱,与山药、芍药诸药并用,连服数剂,其痢可全愈。

Leave a Reply